MySQL port là gì?

Được sửa vào ngày:
mysql port mysql port là gì port mysql

Cổng kết nối mặc định đến máy chủ MySQL là 3306, đây là cổng (port) thường dùng, bạn không cần phải điền nó

Nếu bạn muốn kết nối đến database của bạn từ xa, bạn cần dùng Remote MySQL trong Control Panel. Xem hướng dẫn này để biết cách thiết lập kết nối đến MySQL từ xa