Những định dạng cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ tải lên?

Được sửa vào ngày:
database upload tải database mysql phpmyadmin định dạng database định dạng cơ sở dữ liệu loại cơ sở dữ liệu

phpMyAdmin hỗ trợ bạn tải lên lại các định dạng cơ sở dữ liệu sau:

  • CSV
  • DocSQL
  • Open Document Spreadsheet
  • Esri Shape File
  • SQL
  • XML