Paypal đòi tôi phải thêm Credit Card để thanh toán

Được sửa vào ngày:
thêm credit card thêm thẻ paypal

Nếu Paypal đòi bạn phải thêm Credit Card để thanh toán thì hãy chọn mục Paypal (Unverified) để thanh toán.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!