Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

PHP Fatal error: Cannot redeclare

Được sửa vào ngày:
fatal error không thể redeclare cannot redeclare

Nếu bạn thấy có lỗi 'PHP Fatal error: Cannot redeclare function'  hoặc tương tự, có nghĩa là có lỗi với scripts của bạn (nó cố gắng chạy cùng một function nhiều lần).

Có nghĩa là:

1. Bạn có trùng functions được định nghĩa trong 2 file

2. Bạn có trùng function được định nghĩa ở 2 nơi trong cùng một file

3. File bị included 2 lần (tức là function được định nghĩa 2 lần)

Để sử bạn nên sử dụng include_once  thay vì include tức trong file function.php của bạn, để nó không bị include nhiều hơn 1 lần

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ phát triển website, nhưng bạn có thể tìm thấy cách giải quyết qua: 

http://www.google.com/search?q=PHP+Fatal+error+Cannot+redeclare