Thay đổi chu kỳ thanh toán

Được sửa vào ngày:
Thay đổi chu kỳ thanh toán chu kỳ thanh toán thanh toán

Để thay đổi chu kỳ thanh toán theo yêu cầu sử dụng, bạn vào mục Gia hạn ở Control Panel