Timezone của server là gì?

Được sửa vào ngày:
time zone server time timezone local time time change date server date website time múi giờ thời gian đổi ngày

Thời gian mặc định time zone của server là GMT+0. Cấu hình giờ global không thể thay đổi, nhưng bạn có thể dùng PHP function date_default_timezone_set để cài đặt múi giờ trên website. Để biết thêm, hãy đọc bài này: this article.