Tôi cần tăng giá trị PHP max_input_time

Được sửa vào ngày:
max_input_time php max_input_time

Bạn có thể thiết lập max_input_time giá trị "-1" bằng cách thêm đoạn mã sau vào file .htaccess

php_flag max_input_time -1

Bạn thực hiện việc này bằng các dùng File Manager hoặc một trình FTP. File .htaccess nằm ở thư mục /public_html