Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi cần tăng giá trị PHP max_input_time

Được sửa vào ngày:
max_input_time php max_input_time

Bạn có thể thiết lập max_input_time giá trị "-1" bằng cách thêm đoạn mã sau vào file .htaccess

php_flag max_input_time -1

Bạn thực hiện việc này bằng các dùng File Manager hoặc một trình FTP. File .htaccess nằm ở thư mục /public_html