Tôi có thể cài AbanteCart trên Shared Hosting không?

Được sửa vào ngày:
AbanteCart sharedhosting shared hosting host cài đặt

AbanteCart được hỗ trợ hoàn toàn trên các gói Shared Hosting. Bạn có thể cài đặt nó một cách nhanh chóng và dễ dàng dùng trình Auto Installer của Hostinger. Chi tiết cách cài xem tại http://help.hostinger.com/400140-Can-I-install-applications-automatically (tiếng Anh)