Tôi có thể cài đặt vhosts trên hệ thống không?

Được sửa vào ngày:
vhost vhosts

Thật không may, bạn không thể cài đặt vhosts lên hệ thống của chúng tôi.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!