Tôi có thể chạy các chương trình dùng trên máy tính cá nhân của tôi không?

Được sửa vào ngày:
chạy các chương trình chạy chương trình

Chúng tôi không cho phép chạy bất kỳ các chương trình nào trên máy chủ vì các lý do an ninh và hiệu suất hoạt động.