Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể chạy các chương trình dùng trên máy tính cá nhân của tôi không?

Được sửa vào ngày:
chạy các chương trình chạy chương trình

Chúng tôi không cho phép chạy bất kỳ các chương trình nào trên máy chủ vì các lý do an ninh và hiệu suất hoạt động.