Tôi có thể điền tối đa bao nhiêu email người nhận?

Được sửa vào ngày:
bao nhiêu email email người nhận người nhận người nhận email giới hạn email

Bạn có thể có tối đa 50 người nhận email thông qua SMTP và 15 người nhận thông qua Webmail (RoudCube)

Các giới hạn này áp dụng cho tất cả các gói Hosting của Hostinger