Tôi có thể thay đổi thông tin trên biên lai thanh toán không?

Được sửa vào ngày:
thay đổi liên hệ biên lai hóa đơn thanh toán receipt

Bạn có thể thay đổi lại các thông tin cá nhân cho chính xác tại trang Hồ sơ thành viên của Hostinger https://cpanel.hostinger.vn/profile

Một khi đã thay đổi thông tin cá nhân của bạn, nó sẽ xuất hiện chính xác lại trên Biên lai