Tôi có thể tìm file error logs của website ở đâu?

Được sửa vào ngày:
error logs

Bạn có thể tìm thấy file error logs của website bạn bằng cách truy cập vào File Manager trong Control Panel, đó là thư mục .logs

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!