Tôi có thể tìm file error logs của website ở đâu?

Được sửa vào ngày:
error logs

Bạn có thể tìm thấy file error logs của website bạn bằng cách truy cập vào File Manager trong Control Panel, đó là thư mục .logs