Tôi có thể tìm logs sử dụng CPU ở đâu?

Được sửa vào ngày:
cpu log

Hostinger không lưu giữ lại nhật ký sử dụng CPU (logs). Một khi tài khoản sử dụng CPU đạt tới giới hạn và bắt đầu vượt mức giới hạn tài nguyên thì sẽ nhận được một thư cảnh báo tự động.