Tôi có thể tìm thấy đường dẫn cấu hình của Drupal ở đâu?

Được sửa vào ngày:
drupal cấu hình của drupal đường dẫn file cấu hình file cấu hình

Để một website Drupal hoạt động, bạn phải cấu hình các chi tiết để truy cập vào cơ sở dữ liệu. Tất cả các thông tin này được lưu trong tập tin settings.php, nó nằm trong:

username/public_html/sites/default

Các thông tin về database của bạn được tìm thấy trong Control Panel, tại mục MySQL Databases.