Tôi gặp lỗi "Warning: ftp_mkdir() failed"

Được sửa vào ngày:
Warning: ftp_mkdir() failed ftp_mkdir()

Để sửa lỗi này bạn cần chạy công cụ "Fix File Ownership" ở Control Panel