Tôi không thể đăng nhập vào phần quản trị WordPress

Được sửa vào ngày:
quản trị wordpress không thể đăng nhập đăng nhập wordpress wordpress

Nếu bạn quên mật khẩu quản trị WordPress và không có tùy chọn để khôi phục, đừng lo lắng. Bạn dễ dàng thay đổi lại mật khẩu quản trị ở Database thông qua phpMyAdmin

Hãy làm theo hướng dẫn sau để khôi phục lại mật khẩu Admin

https://www.hostinger.vn/tutorials/wordpress/how-to-reset-wordpress-admin-password