Tôi không thể xóa một folder từ File Manager

Được sửa vào ngày:
delete folder. xóa thư mục xóa thư mục

Nếu bạn đang cố gắng để xóa files hoặc folder từ File Manager của bạn và nhận được một lỗi như "You don't have permission...", không có gì phải lo lắng cả!

Điều này có thể sửa một cách đơn giản bằng cách truy cập Control Panel và nhấp vào "Fix File Ownership" (nó nằm ở phía dưới của bảng điều khiển của bạn).