Tôi nên để IP gì vào cấu hình CloudFlare?

Được sửa vào ngày:
cloudflare ip cấu hình ddos

Bạn có thể tìm thấy IP cho website của mình bằng cách vào Control Panel -> Thông tin chi tiết để nhập vào CloudFlare