Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tùy chỉnh trang báo lỗi của Website

Được sửa vào ngày:
trang báo lỗi tùy chỉnh trang báo lỗi

Hầu hết tất cả các trang báo lỗi của website đều có thể được tùy chỉnh. Bạn có thể tải lên những mã HTML tùy chỉnh của riêng bạn quan phần Error Page

Truy cập vào mục Error Page từ Control Panel

Ở trang quản lý Error Page, bạn bấm Edit ở từng trang báo lỗi và nhập các mã HTML tùy chình, lưu lại để các thay đổi có hiệu lực.