upload_max_filesize của Hostinger là bao nhiêu

Được sửa vào ngày:
upload_max_filesize upload_max

Chúng tôi có giới hạn upload_max_filesize (mb) lần lượt là 

SinglePremiumBusiness
64128256