Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

upload_max_filesize của Hostinger là bao nhiêu

Được sửa vào ngày:
upload_max_filesize upload_max

Chúng tôi có giới hạn upload_max_filesize (mb) lần lượt là 

SinglePremiumBusiness
64128256