Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Vấn đề: Browser cố download file PHP

Được sửa vào ngày:
open php application/x-httpd-php save php download php downloads php php file không tải được mở php lưu file php tải về

Có nhiều cách để sửa lỗi PHP file download:

Dễ nhất là sử dụng .htaccess. Hãy chỉnh sửa hoặc tạo mới file .htaccess trên thư mục public_html của bạn và save dưới dạng UTF-8. Nội dụng là: 

AddType application/x-httpd-php .php .htm .html

Save file và tải lại website của bạn, nó sẽ hoạt động tốt bây giờ.