Xóa tài khoản Hosting hoặc Addon Domains

Được sửa vào ngày:
xóa tài khoản xóa

Bạn có thể xóa tài khoản Hosting hoặc một Addon Domains từ giao diện Control Panel. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng tài khoản Hostinger của bạn không thể bị xóa hoàn toàn vì các lý do an ninh.

Đăng nhập vào Control Panel của tài khoản Hosting mà bạn muốn xóa, tìm tới mục Delete Account

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện Backup (sao lưu) lại tài khoản mà bạn muốn xóa để tránh mất mát dữ liệu. Khi bạn thực hiện xóa tài khoản Hosting, thì tất cả các file và cài đặt đều được xóa hết khỏi Server

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!